Όργανα της Σχολής

Όργανα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΔΠΘ βάσει των διατάξεων της παρ. 6, του άρθρου 19 του Ν. 4521/2018, τα άρθρα 16, 17, 18 & 19 του Νόμου 4485/2017 και του Νόμου 4009/2011 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τους Ν. 4076/2012 και 4115/2013) είναι τα εξής:
Ο Κοσμήτορας, η Κοσμητεία και η Γενική Συνέλευση.

1. Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής από 1 Σεπτεμβρίου 2015 είναι ο Θεόδωρος Κεβρεκίδης, Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε.

2. Η Κοσμητεία αποτελείται από τους:
- Κοσμήτορα Καθηγητή Θεόδωρο Κεβρεκίδη
- Πρόεδρο του Π.Τ.Δ.Ε. Καθηγητή Αθανάσιο Καραφύλλη
- Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε.Π.Η. Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτριο Πρέντζα
- Διευθυντές των δύο (2) Τομέων του ΠΤΔΕ που συμπληρώνονται από ένα (1) μέλος ΔΕΠ εκλεγμένο από τη Συνέλευση του ΠΤΔΕ
- Μέλη ΔΕΠ τρία (3) εκλεγμένα από τη Συνέλευση του ΤΕΕΠΗ
- Τρεις (3) εκπροσώπους, ένα/μία ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π.
- Δύο εκπρόσωποι των φοιτητών της Σχολής, έναν (1) για την κατηγορία των προπτυχιακών φοιτητών και έναν (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων.

3. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από:
- τον Κοσμήτορα της Σχολής
- τα μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
- τα μέλη του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
- ένα εκπρόσωπο από τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. που ορίστηκε με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού αυτής της κατηγορίας.
- ένα εκπρόσωπο από τα μέλη Ε.Ε.Π. που ορίστηκε με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού αυτής της κατηγορίας.
- ένα εκπρόσωπο από τα μέλη ΕΤΕΠ που ορίστηκε με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού αυτής της κατηγορίας
- τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου της Γενικής Συνέλευσης Σχολής

Σύνδεσμοι:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Κεντρική Βιβλιοθήκη Δ.Π.Θ

Επικοινωνία
Κοσμήτορας
Καθηγητής Θεόδωρος Κεβρεκίδης
Γραμματέας
Μάρθα Ωρολογά
Τηλέφωνο Σχολής
25510 30013
Fax Σχολής
25510 30038
Email
secr@edu.duth.gr
Διεύθυνση
Νέα Χηλή, 68131
Αλεξανδρούπολη