Όργανα της Σχολής

Όργανα της Σχολής είναι η Γενική Συνέλευση, η Κοσμητεία και ο Κοσμήτορας.

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από:
τα μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, καθώς και ένα εκπρόσωπο από τα μέλη ΕΤΕΠ που ορίστηκε με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού αυτής της κατηγορίας.
Δεν έχει οριστεί εκπρόσωπος ΕΔΙΠ

Η Κοσμητεία με την παρούσα σύνθεση απαρτίζεται από τους:
  • Κοσμήτορα Καθηγητή Θεόδωρο Κεβρεκίδη
  • Πρόεδρο του Π.Τ.Δ.Ε. Καθηγητή Χαράλαμπο Σακονίδη
  • Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε.Π.Η. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναστασία Δημητρίου
  • έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της Σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου (Δεν ορίστηκε)
Γραμματέας: Αικατερίνη Μαστρογιαννίδου

Σύνδεσμοι:


Επικοινωνία Διεύθυνση:Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Νέα Χηλή Αλεξ/πολης
Τ.Κ. 681 00

Κοσμήτορας: Καθηγητής Θεόδωρος Κεβρεκίδης
Τηλ. 2551030026
Email: tkebreki@eled.duth.gr

Γραμματέας: Αικατερίνη Μαστρογιαννίδου
Τηλ. 2551030013,
Fax 2551030038,
Email: amastro@alex.duth.gr