ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ (ΑΚ. ΕΤΟΣ 2016-2017)