Συγκρότησης Επιτροπών της ΣΕΑ του Δ.Π.Θ., για το έτος 2022