Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.